Säännöt

Nykyiset säännöt hyväksytty rekisteriin 26.3.2024.

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen matemaattinen yhdistys ry, Finlands matematiska förening rf. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä SMY. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.


2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää harrastusta matemaattiseen ajatteluun sekä edistää matematiikan tutkimusta maassamme.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys voi järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä kokouksia ja seminaareja, tehdä esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja, asettaa toimikuntia, harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä matematiikkaan liittyvää tiedonvälitystä ja muita näihin verrattavia toimintoja. Yhdistys voi myös jakaa apurahoja sekä palkintoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan apurahoja, avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi kuulua jäsenenä sellaisiin järjestöihin ja elimiin, joiden kautta voidaan edistää yhdistyksen tarkoitusta.


3 § Jäsenyys
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä alle 30-vuotias henkilö, joka päätoimisesti opiskelee tai harjoittaa tieteellisiä jatko-opintoja ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Hallitus erottaa opiskelijajäsenen sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana jäsen on täyttänyt 30 vuotta.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin ansioitunut yhdistyksen tarkoituksen edistämisessä.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.


4 § Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen varsinaisille jäsenille, opiskelijajäsenille ja kannatusjäsenille. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenellä, joka ei ole kalenterivuoden loppuun mennessä maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan, ei ole äänioikeutta eikä oikeutta jäsenyyden perusteella saataviin etuisuuksiin, kunnes maksut on suoritettu.

Jäsen, joka ei kolmeen vuoteen ole maksanut jäsenmaksujaan, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.


5 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta viiteen muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja hallituksen varapuheenjohtajaa yhdistyksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Sama henkilö voi toimia puheenjohtajana yhtäjaksoisesti korkeintaan viiden toimikauden ajan.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen erotessa tai tultua erotetuksi kesken toimikauden yhdistyksen ylimääräinen kokous valitsee uuden henkilön tämän tilalle.

Hallitus valitsee keskuudestaan taloudenhoitajan ja sihteerin sekä ottaa tarvittavat toimihenkilöt ja vahvistaa toimihenkilöiden tehtävät ja palkkauksen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.


6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.


7 § Toiminnantarkastajat
Yhdistyksellä on yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden, ja hänen tehtävänsä päättyy vaalin jälkeisen ensimmäisen vuosikokouksen päättyessä.


8 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.


9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään viikkoa ennen kokousta toimittamalla kokouskutsu kirjallisesti jokaiselle jäsenelle tämän ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.


10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja jokaisella kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Opiskelijajäsenellä ja kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi määrätä, että yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen etukäteen yhdistykselle. Hallitus voi myös määrätä, että yhdistyksen kokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että jäsenet käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.


11 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
(a) kokouksen avaus
(b) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
(c) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
(d) hyväksytään kokouksen työjärjestys
(e) esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunnot
(f) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
(g) päätetään talousarviosta, luottamushenkilöiden ja toiminnantarkastajien palkkioista sekä
jäsenmaksuista
(h) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet
(i) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja
(j) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, joista ainakin toinen on vuosikokous. Päätökseen vaaditaan molemmissa kokouksissa vähintään kolmen neljäsosan enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samoin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.