Säännöt

 

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen matemaattinen yhdistys ry, Finlands matematiska förening rf. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä SMY. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää harrastusta matemaattiseen ajatteluun sekä edistää matematiikan tutkimusta maassamme.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys voi järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä kokouksia ja seminaareja, tehdä esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja, asettaa toimikuntia, harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä matematiikkaan liittyvää tiedonvälitystä ja jakaa apurahoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä sellaisiin järjestöihin ja elimiin, joiden kautta voidaan edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.

3. Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäsenia, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi otetaan se, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja jonka hallitus hyväksyy.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi otetaan se, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja jonka hallitus hyväksyy.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen yhdistyksen tarkoituksen edistämisessä erittäin ansioituneita henkilöitä.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksunsuuruudesta päättää vuosikokous erikseen kotimaisille varsinaisille jäsenille, ulkomaisille varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille. Kunniajäsen on maksuista vapaa.

Jäsenellä, joka ei ole kalenterivuoden loppuun mennessä maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan, ei ole äänioikeutta eikä oikeutta jäsenyyden perusteella saataviin etuisuuksiin, kunnes maksut on suoritettu.

Jäsen, joka ei kolmeen vuoteen ole maksanut jäsenmaksujaan, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Sama henkilö voi toimia yhdistyksen puheenjohtajana yhtäjaksoisesti korkeintaan viiden toimikauden ajan.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen erotessa tai tultua erotetuksi kesken toimikauden yhdistyksen ylimääräinen kokous valitsee uuden henkilön tämän tilalle.

Hallitus valitsee keskuudestaan rahastonhoitajan ja sihteerin sekä ottaa tarvittavat toimihenkilöt ja vahvistaa toimihenkilöiden tehtävät ja palkkauksen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

6. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavikne asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimesitään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutusminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen tiedotuslehdessä tai muussa yhdistyksen lehdessä.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä aikaisintaan helmikuussa ja viimeistään huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuistajäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja kannatusjäsenellä sekä jokaisella kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina;
 3. todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään vuosikertomus, yhdistyksen ja sen rahastojen tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot;
 6. päätetään tilinpäätöksien vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 7. vahvistetaan luottamustehtävissä toimivien palkkiotja tilintarkastajien palkkiot;
 8. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet;
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joita kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi, sekä hallituksen muut jäsenet;
 10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi;
 11. jaetaan yhdistyksen myöntämät palkinnot;
 12. käsitellän muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, joista ainakin toinen on vuosikokous. Päätökseen vaaditaan molemmissa kokouksissa vähintään kolmen neljäsosan enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytettän yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samoin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.